تماس با ما

تماس با ما

خانم دکتر صفاری ریاست امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی           

 

کارشناس امور اداری خانم میرزائی                                                  3345-3851

کارشناس امور رسانه، مطبوعات و فضای مجازی خانم رهبرزارع              3362-3851