خدمات آموزشی

آموزش داستان نویسی: آشنایی با انواع داستان (جلسه یازدهم)
آموزش داستان نویسی:آشنایی با انواع داستان (جلسه یازدهم)نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات
[ تعداد بازدید : ۱,۴۷۸ ]
آموزش داستان نویسی: استفاده از نمادها (بخش دهم)
آموزش داستان نویسی: استفاده از نمادها (بخش دهم) نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۳ ]
آموزش داستان نویسی: گفت و گو نویسی(بخش نهم)
آموزش داستان نویسی :گفت و گو نویسی (بخش نهم)نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی سازمان
[ تعداد بازدید : ۵,۵۰۴ ]
آموزش داستان نویسی :صحنه و صحنه پردازی (بخش هشتم)
آموزش داستان نویسی : صحنه و صحنه پردازی (بخش هشتم)نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
[ تعداد بازدید : ۶,۷۴۸ ]
آموزش داستان نویسی : زاویه دید و نوع لحن روایی داستان (بخش هفتم)
آموزش داستان نویسی : زاویه دید و نوع لحن روایی داستان (بخش هفتم) نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد
[ تعداد بازدید : ۹,۰۰۷ ]
درس‌گفتار ششم: آموزش داستان‌نویسی(بخش ششم)
درس‌گفتار ششم: آموزش داستان‌نویسی(بخش ششم)نویسنده:نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی سازمان
[ تعداد بازدید : ۸۰۵ ]
درس‌گفتار پنجم: آموزش داستان نویسی( بخش پنجم)
درس‌گفتار پنجم: آموزش داستان نویسی( بخش پنجم)نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی سازمان
[ تعداد بازدید : ۱,۷۵۸ ]
درس گفتار چهارم: آموزش داستان نویسی(بخش چهارم)
درس گفتار چهارم: آموزش داستان نویسی نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی سازمان سینمایی
[ تعداد بازدید : ۳,۳۱۷ ]
درس گفتار سوم: آموزش داستان‌نویسی (بخش سوم)
درس گفتار سوم: آموزش داستان‌نویسی (بخش سوم)نویسنده: نجیبه نعمتی( کارشناس ارشد ادبیات نمایشی سازمان
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
صفحه ۱ از ۲