درس گفتارهای تاب‌آوری زنان در رویارویی با چالش‌ها

سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده ( تاب‌آوری عالی )
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (تاب‌آوری عالی)( ایراد شده توسط عفت حیدری دانش آموخته
[ تعداد بازدید : ۱۸۴ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (سبک‌های تاب‌آوری)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (سبک‌های تاب‌آوری)( ایراد شده توسط عفت حیدری دانش آموخته
[ تعداد بازدید : ۲۲۸ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (تاب‌‌آوری و حمایت از کودکان)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (تاب‌‌آوری و حمایت از کودکان)(نقش آسیب‌های روحی در افکار
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۲ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده(نقش آسیب‌های روحی و افکار دخترانه و زنانه زنان)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده(نقش آسیب‌های روحی در افکار زنان و دختران)
( ایراد شده توسط
[ تعداد بازدید : ۲,۱۷۴ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (واکاوی آسیب‌های روحی و پریشانی)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (واکاوی آسیب‌های روحی و پریشانی)(عبور از مشکلات زندگی و
[ تعداد بازدید : ۳,۲۸۹ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده (عبور از مشکلات زندگی و تاب‌آوری)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده(عبور از مشکلات زندگی و تاب‌آوری) (ایراد شده توسط عفت حیدری
[ تعداد بازدید : ۲,۱۸۲ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده( ریشه‎های تاب‌آوری و عوامل حمایتی)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده ریشه‎های تاب‌آوری و عوامل حمایتی (ایراد شده توسط عفت حیدری
[ تعداد بازدید : ۲,۱۲۱ ]
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده(مراقبت از بیماران کرونایی در خانه)
سلسله مباحث صوتی تاب‌آوری زنان و خانواده( ایراد شده توسط عفت حیدری دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی
[ تعداد بازدید : ۳,۲۷۴ ]
درس گفتار چهل و پنجم:تاب آوری کودکان در زمان اپیدمی کرونا
درس گفتار چهل و پنجم:تاب آوری کودکان در زمان اپیدمی کرونا(ایراد شده توسط عفت حیدری دانش آموخته
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۸ ]
صفحه ۱ از ۸